Algemene leveringsvoorwaarden

 • Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder navolgende voorwaarden:
 • Geleverde goederen blijven ons eigendom zolang geen volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele rente en kosten, heeft plaatsgevonden.
 • Reclamaties dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te geschieden. Reclamaties buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen.
 • Betalingen binnen 8 dagen, 3% betalingskorting, 30 dagen netto.
 • Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, wordt vanaf de vervaldag zonder aanmaning of ingebrekestelling aanspraak gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente.
 • In geval van invordering van de koopsom, c.q. een deel daarvan, door derden, zijn de kosten van invordering, gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de nalatige debiteur.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling, verhuizing, beslag op goederen e.d., komen alle bestaande betalingsafspraken te vervallen en is het alsdan resterend verschuldigde terstond ineens opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
 • Kredietbeperking: 2%, indien dit bedrag vermeld staat op de factuur kan dit bij betaling binnen 30 dagen in mindering worden gebracht.
 • Orders met een netto goederenwaarde tot Euro 50,00 worden geleverd onder berekening van Euro 7,50 behandelingskosten.
 • Retouren: Alle retourzendingen worden eerst telefonisch bij de afdeling Customer Service aangemeld waarna een autorisatienummer wordt afgegeven. In verband met de ISO 9001 voorwaarden kunnen wij een retour/omruiling zonder dit autorisatienummer niet in behandeling nemen. Geleverde goederen kunnen 3 maanden na factuurdatum niet meer retour gezonden of omgeruild worden. Speciaal vervaardigde producten zijn van omruiling en creditering uitgesloten.
 • Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd
 • Tussentijdse prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.